Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze BD Vyskovicka 2570/107 konané dne 24.2.2017

Zápis z jednání členské schůze

Bytové družstvo 2570/107

se sídlem Ostrava - Zábřeh, Výškovická, PSČ 700 30

IČ 25900641

zaps. v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. Dr., vl.č. 1549

konané dne 24. února 2017

 

ítomní: 17 členů BD (z toho jedna plná moc) – viz prezenční listina, dále byl přítomen nečlen bytového družstva pan David Jánek, který zastupoval paní Boženu Jánkovou.

Místo konání: sušárna domu 2570/107 na ul. Výškovická

Program schůze:  

1)       Zahájení a představení přítomných

2)       Usnášení – schopnost členské schůze

3)       Volba orgánů schůze

4)       Návrh a schválení programu jednání

5)       Dokladace – zpráva o hospodaření financování družstva

6)       Zhodnocení a vyjádření spokojenosti s práci představenstva bytového družstva, hlasování o jeho odvolání

7)       Odvolání dosavadního představenstva bytového družstva

8)       Projednání návrhů a volba volební komise

9)       Projednání návrhů a volba představenstva

10)   Různé – diskuze

11)   Usnesení

12)   Závěr

 

ad 1/ Zahájení a představení přítomných

Schůzi zahájil v 18.00 hod. Ing Radek Pavera.

Nepřítomní a nezastoupení členové: p. Vacula, p. Kubina.

 

ad 2/ Usnášení-schopnost členské schůze

Schůze je usnášeníschopná (viz. prezenční listina)

ad 3/  Volba orgánů schůze                 

Jako předsedající schůze byl navržen p. Voborník.

Hlasování : PRO 14 hlasů PROTI 2 hlasy (Ing. Káňa, p. Jánek) ZDRŽEL SE 1 hlas (p. Voborník) 

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Pavera.

Hlasování : PRO 14 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (Ing. Pavera)              

Jako ověřovatel byla navržena p. Rašková.

Hlasování : PRO 16 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (pí. Rašková)           

 

ad 4/ Návrh a schválení programu jednání

P. Voborník přečetl program schůze BD – program byl schválen.

Pro bylo 17 členů BD.

 

ad 5/ Dokladace – zpráva o hospodaření financování družstva

p. Káňa – byl údajně prováděn nějaký audit, kde jsou čísla, s kterými se neshoduji. A věci z letošního roku budou dotaženy v měsíci březnu (rok 2016), jsou tam věci zatím nezdokladovatelné. V minulém zápise byla nějaká čísla, s kterými se neshoduji a chtěl bych to dotáhnout, aby bylo vše vyjasněné. Sice jsem to přislíbil do 7 dnů, ale z pracovních důvodů jsem to nestihl, vše však dořeším. Jsou tam věci z dob minulých, rok 2008, které se těžko dohledávají.

ad 6/ Zhodnocení a vyjádření spokojenosti s práci představenstva bytového družstva, hlasování o jeho odvolání

p. Káňa – minule tady padla námitka, že nebylo voleno představenstvo dříve, bylo to provedeno notářském zápisem v roce 2005, zjistil jsem, že to nebylo podáno na krajský soud kvůli formálním chybám. Např. Že manželé psali 2x, že jsou členové družstva oba.

S panem Jánkem, jsme měli práci administrativní, pan Seman měl na starosti fyzickou práci.

Opravilo se: Střecha, rozvody, okna a část zateplení, zateplení fasády + další věci, řešili jsme trvalé pobyty osob.

p. Kopania – Pane Káňo, je to dva roky co jsem vás žádal o vyvěšení informace o tom kdo je družstevník, podnájemník, kdo tady bydlí. Ptají se z policie a hasiči, na jména obyvatel. V neděli byla v domě policie, kdyby bylo napsáno kdo tady bydlí, nemuseli by se ptát a chodit za vámi (p. Káňa).

D. Jánek – museli by jít… následovala krátká diskuze mezi členy, kterou ukončil pan Voborník a pokračovalo se v bodu 6.
p. Káňa – Nemáme pravomoce policie, pro řešení sousedských vztahů. Děkuji Panu Puchalovi, který přednáší podněty, které se dají řešit, ale jsou věci, které schopný nejsem. Vyřešil jsem jednoho družstevníka, bral jsem to jako svoji povinost. Běžné věci jako výtahy, vykopnuté dveře a další věci, nepovažuju jako osobní újmu, ale můžou mě lidé kritizovat, že to není dokonalé, ale nejsem domovník, abych stál u dveří a hlídal všechny.

p. Voborník – na žádost pana D. Jánka se vracíme k bodu 5.

Add 5

D. Jánek – Na minulé schůzi byla uvedená částka 42 257,- a 5.2. jste se vyjádřil, že není audit ukončen (Ing. Buček), dotaz na Ing. Bučka, zda je k dnešku audit ukončen.

Ing. Buček – není

D. Jánek – Toto jsou doklady, které jste mohli (členové družstva podílející se na auditu) získat u Lamie, proto se divím, že bylo předneseno, že se jedná o divné platby, zaslané na účet paní Jánkové. Jedná se o vratku za byt č. 10, 1000,- poplatek, který jsem zaplatil za vklad na registr nemovitosti (na pověření Ing. Káni), 17 500,- a 15 000,- to zaplatil ze svého otec, pan Jánek, jsou na to podložené faktury.

Ing. Buček – Lamie tam není od toho aby lustrovala každou fakturu, my všechny faktury máme, tyto platby jsou čistě regulerní, je to za opravu vzduchotechniky, přeplatek energii, poplatek katastrálního úřadu. Stálo to úsilí pracovníku Lamie, aby to dohledali, které jste zaúkolovali, jelikož jste si nebyl jistý, za co to bylo.

D. Jánek – Vy by jste si to pamatoval z roku 2012?

Ing. Buček – Takovou částku asi ona.

D. Jánek – Proč jste nepočkal, až bude výstup z auditu. Nazval jste to jako podezřelou platbu na minulé schůzi, tím jste vyvolal minimálně pochybnosti u lidi, že to pan Jánek mohl ukrást.

Ing. Buček – já za to můžu, že si posíláte peníze na soukromý účet z BD? To je jádro celého problem.

D. Jánek – Kdyby ty faktury nebyly zaplaceny, byly by penále (pan Jánek neměl dispoziční práva k účtu BD, má od 6 měsíce 2016) a pan Předseda byl na chatě a nemohl peníze poslat.

Ing. Buček – Za nečinost představenstva by dopláceli členové družstva, jedná se o nestandartní postup výplaty. Řešily se pouze odchozí platby, kde jsou účty pana Káňi a Jánka (Jánkové) na prvních místech. Proč bychom se nemohli ptát?

D. Jánek – mohli jste si to zjistit a nepřednášet…

p. Voborník – Uklidňuje diskuzi. Nebylo to z důvodu, aby někdo někoho obviňoval, ale je vždycky je třeba doložit, proč jdou peníze z účtu BD na soukromí účet (což bylo doloženo), pak je opodstatněné, aby kontrola, žádala doložení těchto plateb.

D. Jánek – Ta platba měla mít podklady od doby, kdy to nastalo. Lidé, když zjistili, že jsou odchozí platby, si mohli na Lamii vyžádat podklady. Mohl jste to říct dneska, ne 2.2., tak jak jste to řekl…

Ing. Buček – Vy jste se ptal.

D. Jánek – Já se na nic neptal.

Ing. Buček – Předložil jsem závěr z kontroli, která není ukončená. Probíhá po letech, doba o které se bavíme je ukončená. Důkazní břemeno je na vaší straně. Proč nepoužíváte pokladnu, jasný ekonomický nástroj každé obchodní korporace.

D. Jánek – Co je nezákonného na těchto platbach.

Ing. Buček – Nikdo netvrdil, že je to nezákonné.

D. Jánek – Vy jste to chtěl doložit, vy děláte audit.

Ing. Buček – Já nedělám audit.

D. Jánek – Neříkejte na veřejném místě co vyznívá tak, že někdo něco ukradl.

Ing. Buček – Máme tady jiné částky, které jsou o řád vyšší, které požadujeme objasit a které asi ani neobjasníme na této schůzi, ani na další. Chyba byla v používání soukromého účtu pro transakci v rámci obchodní korporace.

D. Jánek – Žádná chyba se nestala

P. Jánek – Co je špatně?

Ing. Buček – My jako družstvo jsme položili otázku, za jakým účelem odešla tato částka.

Probíhá diskuze (D. Jánek, pí. Rašková, p. Kopania), kde D. Jánek uvádí, že tyto informace (platby) si mohl každý zjistit u Lamie, Kopania uvádí, že s řadovými členy se o tomto Lamie nebaví.

p. Voborník – Já si myslím, že tato věc byla špatně pochopená a vůbec se nejednalo o obviňování někoho. Platby ze soukromého účtu jsou nestandartní postup, proto bylo žádáno vysvětlení, vysvětlení bylo podáno a je podloženo, že nedošlo ke scizení, jediná chyba byla použití privátního účtu.

D. Jánek – Já to za pochybení nepovažuju.

p. Vobroník – To je věc názoru.

Ing. Buček – Neexistuje, používat privátní účet.

D. Jánek – Vysvětluje platbu, kterou poslal na žádost pana Káni, která byla následně proplacena na účet paní Jánkové.

p. Voborník – Jde o to, že platba byla provedená ze soukromého účtu a následně proplacena z účtu BD. A to je celá věc, kterou jsme chtěli vyjasnit a pokud je vše doloženo, není o čem diskutovat.

Ing. Buček – Pokud se to Vás (Jánek) nějak dotklo, chtěl bych se vám tímto omluvit. Zaznamenal jsem omluvu od Vás (D. Jánek), čekal jsem jí spíše od Vašeho otce.

Návrat k bodu 6

p. Voborník – Jsem členem víc než 10 let, práce představenstva si vážím, není to žádná legrace. Práce na domě proběhly. Chyba je v komunikaci představenstva s členy BD, neplatily se přeplatky, nebyly konány schůze, což je hlavní problem, lidé neví co se dělá a co je potřeba. Komunikace je základ, účetní uzávěrky, finanční hospodaření, všem to doložit, aby byly lidé v obraze. Což neznamená, že představenstvo nekonalo pro BD.

Ing. Káňa – Je to na mě, některé věci jsem podcenil, řešil jsem věci i nepopulární, měl jsem poslední dobou pracovní a osobní potíže.

pí. Kopaniová – mohl to svolat i někdo jiný, nemohl jste to dělat jenom vy.

p. Káňa – Beru to na sebe

p. Voborník – Je to o komunikaci i mezi představenstvem, nescházeli se a mohli se vzájemně informovat a zastupovat.

Ing. Káňa – Bral jsem to jako své dítě a podcenil jsem to.

pí. Voborníková – Požaduje doložení veškerého učetníctví od října. V roce 2005 bylo voleno, dale už ne. KB měla podklady z roku 2002. Úvěr by mohl někdo napadnout.

Ing. Káňa – KB by nám to dala najevo, kdyby nebylo vše potřebné doložené.

Proběhla debata o neprovedených volbách, což mohlo ohrozit poskytnutí úvěru z KB (pí. Voborníková, p. Voborník, Ing. Káňa, Ing. Buček)

D. Jánek – I kdyby řádně zvolený předseda, nesouhlasil s úvěrem a členská schůze by rozhodla, že ten úvěr bude. Tak ho budeme mít.

pí. Voborníková  - To není Pravda, s náma by se banka nebavila, baví se jen s lidmi zapsanými v rejstříku.

p. Voborník – Mohlo to špatně dopadnout.

pí. Voborníková – Pán Káňa má hodně práce se zařizováním, ale udělaly se chyby, ke kterým nemuselo dojít. Např. Udělat si čas na volby během schůze, ktré tady byly.

D. Jánek – To už je zbytečné se o tom bavit, co bylo bylo. Můžeme přejít k dalšímu bodu.

pí. Voborníková – Pane Káňa, stare roky jste mohl doložit, ty už jsou uzavřené

Ing. Káňa – Ty jsou na Lamii

pí. Voborníková – do roku 2010 máte vy

Ing. Káňa – nemám

pí. Voborníková – takže na Lamii lžou, dobře, ještě to prověřím. Nejenže nebyla dva roky schůze členská, ani nebyla schůze představenstva. Když jste nereagoval na zaslanou výzvu na svolání schůze, ptala jsem se pana Pavery, říkal, že o tom víte a že jste mu řekl, že to zajistíte sám. Proč nepracujete ve třech lidech.

Ing. Káňa – Já si myslím, že když jste něco chtěla, tak jsem to zařídil.

pí. Voborníková – Na schůzi jste se měli domlouvat, co se tady bude dělat, lidé byli neinformování. Domlouvalo se na něčem?

D. Jánek – Okna, zateplení se domlouvalo, malování se neprojednávalo, toto družstvo fungovalo jinak, tady bylo ve zvyku. Dneska příklad, nejezdí výtah, koho budeme otravovat? Ve výtahu je číslo, může tam volat kdokoliv.

Ing. Buček – Já tam volal, kdo volal předemnou?

pí. Karolová – já volala, pak jsem se pana Káňi ptala, jak je to s platbami za opravu.

D. Jánek – to že je vymalované, že jsou opravené kachličky to přece vidíte, přece nebudeme probírat každou položku.

p. Voborník – problem je, že členové družstva nejsou informování o činosti BD, je jedno, jak je velký náklad.

p. Jánek – V bance vám doloží, že jsou lidi podepsaní u úvěru za okna a zateplení, lidé si vše nepamatujou, já jim to nezazlývám.

pí. Voborníkova – to jsou dvě věci, ale mám na mysli, vše co se dělo za poslední roky.

Ing. Buček – poslední příklad jsou zvonky, o kterých taky nikdo předem nevěděl.

Ing. Káňa – zvonky byly vyměněny na podnět, že zvonky nejsou slyšet, tak jsem to řešil, je Pravda, že jsem o tom předem neinformoval.

pí. Voborníková – Volali mi, proč nezpřístupňuji byt, my o tom nevěděli.

Ing. Káňa – Když chodí servisní technik, je výzva vyvěšená a lidi stejně nespřístupní byt v daném termínu.

 

ad 7/ Odvolání dosavadního představenstva bytového družstva

Čas 19:12 – Pan Janurek, odchází a předává plnou moc k zastupování paní Vybíralové (v příloze)

Pan Voborník informuje o tom, že odvolání členové představenstva mohou být znovu volení

Hlasuje se o odvolání představenstva:

PRO ODVOLÁNÍ – 12 hlasů

PROTI ODVOLÁNÍ – 0 hlasů

ZDRŽELO SE – 5 hlasů

Představenstvo bylo odvoláno

 

ad 8/ Projednání návrhů a volba volební komise

Navržení členové volební komise jsou:

Paní Karolová

Paní Kopaniová

Mgr. Matyóvá

Všichni kandidáti s volbou souhlasí

Hlasuje se souhlasem se složením volební komise

PRO – 12 hlasů

PROTI – 2 hlasy (Ing. Káňa, p. Jánek)

ZDRŽELO SE – 3 hlasy

Volební komise byla zvolena, jako předsedkyně volební komise byla komisí zvolená paní Matyóvá

 

ad 9/ Projednání návrhů a volba představenstva

Pani Matyóvá vyzvala členy k podání návrhu kandidátu do představenstva a následně byli kandidáti dotázání, zda přijímají kanditatůru.

Navržení byli:

Pavera – přijal

Matyóvá - přijala

Buček - přijal

Jánek - nepřijímá

Krmelínová - nepřijímá

Voborník – nepřijímá

Voborníková - nepřijímá

Puchala – nepřijímá

Probíhá volba členů představenstva, hlasuje se o každém kandidátovi zvlášť:

Ing. Buček – PRO – 14 HLASŮ, PROTI – 2 hlasy (Ing. Káňa, p. Jánek), ZDRŽEL SE 1 hlas (Ing. Buček)

Ing. Pavera – PRO – 14 HLASŮ, PROTI – 2 hlasy (Ing. Káňa, p. Jánek), ZDRŽEL SE 1 hlas (Ing. Pavera)

Mgr. Matyóvá - PRO – 16 HLASŮ, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas (Mgr. Matyóvá)

O volbě je provedený zápis (v příloze)

Následně proběhla volba orgánů představenstva, kde byl zvolen předsedou představenstva Ing. Buček, místopředsedou Ing. Pavera, člen představenstva je Mgr. Matyóvá (zápis z jednání představenstva v příloze).

Proběhlo krátké představení členů představenstva.

 

ad 10/ Různé – diskuze

D. Jánek – dotaz na pana Bučka, kterého dne jste se stal členem bytového družstva a na základě jaké smlouvy?

Ing. Buček – z jakého důvodu to chcete vědět?

D. Jánek – Považuju to za nutné, existuje víc těch smluv a nějak nelze dopátrat, kdy to bylo doručeno družstvu.

Ing. Buček – 2.2.2017

D. Jánek – a je to na základě této smlouvy?

Ing. Buček – jestli jsem tuto smlouvu doručil, tak je to na základě této smlouvy

D. Jánek – Zatím členem družstva nejsem, omluvil jsem se vám, protože jsem udělal chybu. Družstvo nějak fungovalo, znali se tu lidi, teď jste to vytkli a nastolili jste, že to budeme jednat podle zákona. To že jsem se omluvil, neznamená, že budu se vším souhlasit. Někdy se ty pravidla u malého družstva poruší, jestli to nebude podle zákona, tak doufám, že to budeme dodržovat. Jestli to nebude podle zákona, tak bojovat budu.

Ing. Buček – Představenstvo mi mělo vytýkat členství dříve, je to společná chyba, ale představenstvo mi mělo dát všechny požadavky k členství v družstvu.

p. Jánek – Takže uznáváte, že jsem měl pravdu, že jste členem družstva, až od 2.2.2017

Ing. Buček – Považuju to za naši společnou chybu…

D. Jánek – ptal jsem z důvodu, který se možná dovíte, jsem rád, že jste to vzal někdo jiný. Nikdo jiný to dělat nechtěl, ale nelíbí se mi, že jste v lidech vyvolal u lidí nejistotu, že je něco špatně.

Ing. Buček – nejistota trvá a postupně bude odkrývána pravda

D. Jánek – Dispoziční právo k účtu pan Jánek do nedávna neměl.

Ing. Buček – Nikoho nebylo cílem urazit ani obvinit, byla položená otázka. Jsme rádi, že se to vyjasnilo, ale je jasné, že postup nebyl správný.

p. Jánek – Aby lidi pochopili, že jsem nic neukradl

D. Jánek – jednalo se o nepřímé napadení

Ing. Buček – jedná se o fakta

D. Jánek – Fakta jste neměl podložené, kontrola, musela být podložená.

Ing. Buček – problém byl, že se používal privátní účet, dohledání tří faktur trvalo dva dny.

D. Jánek - 2.2.2017 jste to neměl vyřknout

Mgr. Matyóvá – Základ nedůvěry jsem pocítila, už u neplacením přeplatků za teplo, což nebyly malé částky. A nebylo možno sehnat nikoho z představenstva. Konverzace o členství/nečlenství jen zastiňoval opravdové problémy. Vše je třeba dořešit.

D. Jánek – Částka 42 000,- je dořešená

Mgr. Matyóvá – tak začalo podezření a obavy co se děje.

Ing. Buček – jednou byl pan místopředseda zvolen a proto se ho lidi ptají, proto musí byt člověk připraven odpovídat na dotazy.

D. Jánek – Pokud nemáte podklady, tak se o tom nemluví, proč jste to uvedl, když jste podklad neměl.

Ing. Buček – Řešily se odchozí platby a byl dotaz na objasnění

D. Jánek – Kam chodí přeplatky

Ing. Buček – Na privátní, ale jen jednou ročně

Ing. Káňa – Snažil jsem se řešit věci smírně, např. spolužití sousedů, netvrdím, že jsem to dělal dobře. Přeji novému představenstvu mnoho úspěchů. Uznávám svoje chyby, beru to tak.

D. Jánek – Vy jste začali kontrolu, kdo to vypustil mezi lidi

Ing. Buček – Na co směřujete otázku

D. Jánek – Navazuji na tel. hovor, že někdo roznáší, že kvůli Jankovi a Káňovi přijdeme o byty.

Ing. Buček – Já jsem to kontroloval a reakce byly opačné, pravda mě zajímá z třetí strany. Pojďme objasnit co nebylo objasněno. Nemám ambice dělat předsedu družstva.

D. Jánek – Lidé se k informacím museli od někoho dostat, aby je šířili dál.

Mgr. Matyóvá – Pojdmě dořešit předání dokumentů.

D. Jánek – Pro mě je důležitá ochrana osobnosti.

p. Kopania – Pan Jánek veškerou vinu házel na pana Káňu (prosincová schůze), že je pan Káňa na slovensku.

D. Jánek – je pravda, že se něco házelo na pána Káňu, (bylo řečeno, že nemá podklady, že je pan Káňa na slovensku, proto pan Jánek schůzi před prosincovou schůzi rušil, ale ta nakonec proběhla).

p. Kopania – Proč se měnila okna na chodbě za železné a pak za plastové?

p. Jánek – Okna na chodbě se měnila z důvodu bezpečnosti, nejlevnější varianta byla kovové. Následně při výměně za plastové se vyměnily i okna na chodbě za plastové.

p. Kopania – lžete prakticky, projednávalo se to s někým?

p. Jánek – S váma určitě

Ing. Buček – Určitě existuje záznam, tak je možné doložit.

p. Kopania – Vzduchotechnika stála 300 000,- ? (p. Jánek – toto jsem nikdy netvrdil)

p. Jánek – Já jsem platil ze svého účtu 17 000,-; 15 000,- zajišťoval jsem zmrtvení přívodu elektriky.

p. Kopania – proč se ventilátory rušily

p. Jánek – Na požadavek lidi (konkrétně paní Kuchařová), dále úspora za elektřinu. Což je argument.

p. Kopania – Kdyby jste to projednávali, tak by to byl argument.

p. Voborník – Je vidět, že tady drhla komunikace, je proto nutné mít papírový podklad o tom, co se projednalo. Kde se pak snadno doloží, co se projednalo a co ne.

p. Puchala – poprosil pana Káňu, aby byl nápomocný novému představenstvu.

Proběhla debata, kdy a jak se předá dokumentace týkající se BD, výsledek debaty je uveden v usnesení.

 

ad 11/ Usnesení

- Bývalé představenstvo předá základní dokumenty, souvísející s chodem družstva, do konce příštího týdne, konkrétně do 3.3.2017. (jedná se např. Zapis do obchodního rejstříku, smlouvy o nájmech a pronájmech, seznam členů bytového družstva, podklady pro řešení havárii).

- Bylo odvoláno představenstvo ve složení, Ing. Káňa, p. Jánek, Ing. Pavera.

- Bylo zvoleno nové představenstvo, ve složení: Ing. Buček, Ing. Pavera, Mgr. Matyóvá

 

Proti usnesení nepadla žádná námitka, PRO schválení usnesení hlasovalo 16 hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas (Ing. Káňa)

 

ad 12/ Závěr

Schůze byla ukončena ve 20:25

 

ílohy:

1, - pozvánka na členskou schůzi

2, - prezenční listina

3, - plné moci (pí. Kuchařová, pí. Jánková, p. Janiurek)

4, - zápis z volby představenstva BD 2570/107

 

Zapsáno v Ostravě dne 2. března 2017

Zapsal: Ing. Radek Pavera 

……………………………..

 Ověřila: Jarmila Rašková 

……………………………..

 Za představenstvo: Ing. Petr Buček

………………………………