Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze 15.12.2016

10. 1. 2017

 Zápis z jednání členské schůze

Bytové družstvo 2570/107

se sídlem Ostrava - Zábřeh, Výškovická , PSČ 700 30

IČ 25900641

zaps. v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. Dr., vl.č. 1549

konané dne 15. prosince 2016

 

Přítomni : 14 členů BD - viz.prezenční listina

Místo konání : sušárna domu 2570/107 na ul. Výškovická

Program schůze :

 

1/ Zahájení a představení přítomných

2/ Usnášení-schopnost členské schůze

3/ Volba orgánů schůze

4/ Schválení programu jednání - návrh dle výzvy členů družstva

5/ Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrky

6/ Různé- diskuze

7/ Usnesení

8/ Závěr

 

 

ad 1/ Zahájení a představení přítomných

 

Schůzi zahájil v 17.00 hod. místopředseda p. Radomír Jánek, který přítomným oznámil, že předseda ing. Dušan Káňa se schůze nezúčastní z důvodu náhlého onemocnění.

 

ad 2/ Usnášení-schopnost členské schůze

Místopředseda p. Jánek po sečtení hlasů dle prezenční listiny konstatoval, že schůze je usnášení-schopná.  

ad 3/  Volba orgánů schůze                 

Paní Kopaniová navrhla jako předsedajícího schůze p.Voborníka.

Hlasování :   PRO   12 hlasů                PROTI      0 hlasů                    ZDRŽEL SE    1 hlas

Jako zapisovatel byla navržena p. Matyóvá.

Hlasování :   PRO    12 hlasů               PROTI      0 hlasů                    ZDRŽEL SE    1 hlas 

Jako ověřovatel byla navržena p. Karolová.

Hlasování :   PRO    12 hlasů               PROTI      0 hlasů                    ZDRŽEL SE    1 hlas

/ p. Janiurek se dostavil na čl. schůzi až v 17.15 hod. -  o bodu č. 3 nehlasoval /

ad 4/ Schválení programu jednání - návrh dle výzvy členů družstva

P. Voborník přečetl program schůze dle návrhu ve výzvě členů BD:

Program dle výzvy členů BD :

1/ Zahájení a volba orgánů členské schůze /vedení a zapisovatele/.

2/ Zpráva o hospodaření družstva za rok 2014 - 2016 a předložení účetní závěrky za rok 2014 a 2015 - předloží a přednese představenstvo BD

3/ Předložení účetních dokladů a výpisů z účtů BD ke dni konání členské schůze a zápisů z jednání představenstva - předloží a přednese představenstvo BD

4/ Zhodnocení a vyjádření spokojenosti s dosavadní činností představenstva BD /připomínky, požadavky, návrhy apod. členů BD/      

5/  Diskuze  

6/  Usnesení

7/  Závěr

Hlasování :     PRO     14 hlasů         PROTI         0 hlasů                  ZDRŽEL SE      0 hlasů

ad 2 /Výzvy -  Zpráva o hospodaření družstva za rok 2014 - 2016 a předložení účetní závěrky za rok 2014 a 2015

Pan Jánek uvedl, že jako člen představenstva není připraven zprávu předložit, protože p. ing. Káňa je na Slovensku a materiály mu nepředal.

ad 3/ Výzvy Předložení účetních dokladů a výpisů z účtů BD ke dni konání členské schůze a zápisů z jednání představenstva

Pan Jánek opět uvedl, že jako člen představenstva není připraven zprávu předložit, protože p. ing. Káňa je na Slovensku a materiály mu nepředal.

ad 4/ Výzvy Zhodnocení a vyjádření spokojenosti s dosavadní činností představenstva BD (připomínky, požadavky, návrhy apod. členů BD)     

 • p. Puchala: vznesl návrh, aby členové představenstva byli dosažitelní telefonicky nebo osobně alespoň jednou měsíčně, postačí vždy jeden člen představenstva
 • p. Rašková: stížnost na opožděné vyplácení přeplatků za vyúčtování služeb spojených s bydlením, předseda na telefonické hovory nereaguje, p. Jánek nedokázal důvod zpoždění vyplácení přeplatků vysvětlit s tím, že toto má v kompetenci p. ing. Káňa
 • p. Vybíralová: dotaz proč se nekonala žádná členská schůze od roku 2014 a členové BD nejsou o činnosti družstva informování, pan Jánek sdělil, že k tomuto došlo z důvodu časové tísně p. ing. Káni a schůzi měli svolat členové BD, pan Voborník jej upozornil, že tuto povinnost mají členové představenstva a svolání schůze členy BD je krajním řešením situace
 • následoval výklad p. Jánka, že v případě volby nového představenstva musí nový předseda a místopředseda převzít závazky – směnky na 2 x 500 000 Kč, které ing. Káňa a p. Jánek podepsali, tyto dle jeho vysvětlení byly podmínkou KB, pobočky Nový Jičín, ke schválení rozšíření úvěru na výměnu oken a zateplení domu, předpokládanou splatnost uvedl cca do roku 2020 - 2021, rozšíření 1. úvěru nebylo schváleno z důvodu zjištění, že byt p. Majky byl dán do zástavy, výše splátek úvěru činí měsíčně přibližně 13.000 a 15.000 Kč a úvěry jsou řádně spláceny 
 • p. Krmelínová zdůraznila, že při převodu členských práv k bytu po p. Majkovi a sepisování Nájemní smlouvy ji p. ing. Káňa o žádné zástavě tohoto bytu neinformoval
 • p. Andrisek: na základě sepsané smlouvy provedl na jaře 2016 pro BD opravy a jiné práce v domě, dosud však, přes opakované urgence u p. ing. Káni, nedostal zaplacenou účtovanou částku za tyto práce ve výši 8 934,-Kč
 • p. Puchala: opakovaně žádá o vyvěšení a dodržování Domovního řádu
 • p. Vybíralová: navrhuje seznámit obyvatele domu s povinnostmi uklízečky a rozpisem prací, které má dle smlouvy provádět
 • p. Voborník: vzhledem k tomu, že v BD není kontrolní komise, tak každý člen družstva má právo se seznámit se stavem hospodaření  družstva, navrhuje pověřit 3 zástupce, které by p. Káňa seznámil se stavem hospodaření družstva, předal jim účetní materiály ke kontrole a tito by poté podali zprávu o výsledku kontroly na členské schůzi, v součinnosti s místopředsedou p. Jánkem by tito současně při kontrole účetnictví na správcovské firmě Lamii projednali  pověření  Lamie k provádění finančních transakcí k zabezpečení finančního chodu družstva, do této komise byli navrženi p. ing. Buček, p. Voborníková a p. Kopaniová

            Hlasování:       PRO   14 hlasů           PROTI      0 hlasů        ZDRŽEL SE    0 hlasů

 • návrh, aby veškeré finanční transakce prováděla pro naše družstvo správcovská firma Lamia, p. Jánek přislíbil zajištění termínu návštěvy fy Lamia počátkem ledna 2017 společně se členy pověřenými účetní kontrolou, bude dojednáno, že finanční transakce budou prováděny touto firmou a tím bude zajištěn řádný finanční chod družstva,

            Hlasování:       PRO   14 hlasů           PROTI      0 hlasů        ZDRŽEL SE    0 hlasů

 • p. Matyová: webové stránky družstva špatně fungují, spravovat by je měli mít možnost všichni členové představenstva, ne jen p.ing. Káňa
 • p. Šviček: podnájemník bytu č. 3 - stížnost na hluk, dupání, hlasitou hudbu, rány dveřmi, křik z bytu č. 6, jehož nájemcem je paní Jánková a to i v době nočního klidu, tuto stížnost podpořily i p. Krmelínová a Rašková
 • p. Jánek: návrh na výměnu starých měřičů tepla za digitální měřiče tepla s dálkovým odečtem, podpořeno členy, odloženo na později – po zhodnocení finanční situace družstva
 • p. Vybíralová: stížnost - p. ing. Káňa dosud nereagoval na její dopis ohledně vadného měřiče teplé vody – zarosený, nečitelný, žádá opravu

ad 5/ Výzvy -  Diskuze

veškerá témata byla vyčerpána v rámci předcházejícího bodu, do diskuze se dále již nikdo nepřihlásil

ad 6/ Výzvy -  Usnesení

Přítomní členové BD na členské schůzi se usnesli na níže uvedených bodech:

 • členové představenstva družstva zajistí, aby byli kontaktovatelní ostatními členy družstva telefonicky nebo osobně a budou reagovat na jejich podněty
 •  p. Puchala vyvěsí na informační tabuli BD  Domovní řád
 • p. Pavera zjistí povinnosti uklizečky a tyto vyvěsí, případné stížnosti na provádění úklidu členové budou směřovat na p. Paveru
 • nájemce bytu č. 6 upozorní podnájemníka na zásady klidného soužití v panelovém domě, zvláště pak dodržování nočního klidu od 22.00 do 06.00 hod a dodržování Domovního řádu a stanov BD
 • p. Jánek upozorní p. ing. Káňu, aby neprodleně uhradil částku 8 934,-Kč za provedené práce p. Andriskovi
 • p. Jánek domluví schůzku na KB v Novém Jičíně a společně s p. ing. Bučkem, Paverou a p. Voborníkovou navštíví během první poloviny ledna 2017 pobočku KB, aby zjistili stav splácení obou úvěrů, podmínky směnek a situaci kolem údajné zástavy bytu č. 9 panem Majkou
 • pověření členové družstva p. Voborníková, Kopaniová a ing. Buček prostudují účetní dokumenty, které jim předá p. ing. Káňa a spolu s p. Jánkem v první polovině ledna 2017 navštíví firmu Lamia, kde se dohodnou na provádění finančních transakcí

     Hlasování:       PRO      14 hlasů       PROTI       0 hlasů          ZDRŽEL SE   0 hlasů   

ad 7/ Výzvy - Závěr   

Pan Voborník poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní jednání a schůzi v 19.15 hod. ukončil.

 

Ostrava dne 19. prosince 2016    

 

                                  Zapsala : Mgr. Pavla Matyóvá

       

Za představenstvo :                                    Ověřovatel : Marie Karolová

                                 místopředseda BD:    Radomír Jánek