Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze Bytového družstva 2570/107 Ostrava- Zábřeh ,Výškovická 2570/107 konané dne 15.7.2014 v 17.00 hodin

 

 

         Z á p i s     

 z členské schůze Bytového družstva 2570/107 Ostrava- Zábřeh ,Výškovická 2570/107 konané dne 15.7.2014  v 17.00 hodin

 

Program ( dle přiložené pozvánky)

 

1/ Zahájení a představení přítomných

2/ Usnášení – schopnost členské schůze

3/ Volba orgánů schůze

4/ Schválení programu jednání

5/ Schválení nových stanov družstva

6/ Volba představenstva družstva

7/ Schválení zprávy o hospodaření a účetní uzávěrky družstva

8/ Různé

9/ Závěr

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Ad1/ Schůzi zahájil předseda družstva Ing. Dušan Káňa a představil členům družstva přítomného státního notáře p. JUDr.J.Kawuloka – jenž bude pořizovat z této schůze notářský zápis v 17.15 hod.

 

Ad2/ Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že nepřítomní členové družstva podali plné moci v zastupování a tudíž schůze je usnášení-schopná 100 %  členů družstva

 

Ad3/  na návrh členů družstva byli zvolení orgány řízení schůze :

          Předsedající :           Ing. Dušan Káňa

          Zapisovatel :            p.Radomír Jánek

          Ověřovatel zápisu :   p.Radek Pavera

 

Ad4/  Byl přečten program schůze a hlasováním byl schválen

 

Ad5/  Návrh nových stanov družstva byl přeložen všem členům družstva k vyjádření, jelikož nebylo

připomínek a pozměňovacích návrhů a přítomní prohlásili, že jsou seznáni s jejím obsahem, přistoupilo se k hlasování. Nové stanovy byly schváleny jednohlasně.

 

Ad6/ Za přítomnosti státního notáře provedeno hlasování o odvolání dosavadního představenstva družstva v složení :

           předseda :        Ing. Kaňa Dušan

      pověř.členové :      Jánek Radomir

                                     Seman Miroslav

Členové družstva hlasovali jednohlasně, p. Miroslav Seman odstoupil na vlastní žádost.

Členskou družstva navrženo složení nového představenstva a poté bylo hlasováno o zvolení

nového představenstva ve složení – nové představenstvo bylo zvoleno 100% členy družstva. 

                                                                     Ing. Kana Dušan

                                                                     Jánek Radomir

                                                                     Pavera Radek

 Ad7/ Ing. Dušan Káňa přečetl přítomným zprávu o hospodaření Bytového družstva  2570/107

za rok 2013 ( příloha zápisu) k účetní uzávěrce družstva. Členové družstva provedli hlasováním odsouhlasení.

  

  Po podpisu příslušných dokumentů a ověření podpisů schůzi opustil státní notář p.JUDr. J.Kawulok

  v 18.05 hod. schůze pokračuje dalším programem.

 

Ad8/

- Ing. D.Káňa předkládá přítomným členů návrh domovního řádu, který byl po připomínkách členů    p.P. Kopaniové a manž. L. a J.. Puchalových doplněn , předkládá se ke schválení.

Členové družstva schválili tento domovní řád jednohlasně. Domovní řád takto schválený bude nedílnou přílohou každé nájemní smlouvy a předán oproti podpisu každému členu družstva

-Ing.D.Káňa - od 1.7.2014 prováděn úklid úklidovou službou dle smlouvy, se smlouvou a jejími body byl  členská základna seznámena přečtením. Smlouva je přístupna k nahlédnutí u předsedy družstva a bude vyvěšena na internetových stránkách družstva.

- členy družstva byly probrány časté poruchy zavírání dveří výtahové klece, výzva k všem uživatelů výtahu k šetrnějšímu zacházení při používání výtahu

- p.Vybíralová konstatovala špatný stav chodníku k domovním dveřím, představenstvo podá zdokumentovanou žádost o opravu na ÚMOb Ostrava jih – správce předmětného chodníku a podá členům družstva na nejbližší členské schůzi zprávu

- p.Puchala podal stížnost na chování podnájemníků bytu č. 16, bylo dohodnuto že porušování nyní již schváleného domovního řádu bude hlášeno p.R.Paverovi a na internetové stránky družstva       .  

                                www.bytove-druzstvo-2570-107.estranky.cz

  -Ing. D.Káňa – informoval přítomné, že další opravy ( výměna rohoží u vchodu  včetně doložení soklu) bude probíhat v měsíci září 2014

- členy družstva byly oceněny práce spojené s vývěsní skříňkou manž. L.a J. Puchalových

- členové představenstva v kontaktu s notářskou kanceláří p.JUDr. J .Kawuloka zajistí vklad         příslušných dokladů do registru Krajského soudu v Ostravě v příslušné lhůtě.

  

Ad9/  Ing. D. Káňa poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval za práci pro družstvo p. Miroslavu Semanovi. Schůze byla ukončena v 18.30 hod.

 

  Předsedající : Ing. Dušan Káňa  v.r.                              Ověřovatel zápisu p. Radek  Pavera v.r.

   

Zapisovatel : p. Radomír Jánek v.r.

 

  

Přílohy: presenční listina

 

              zpráva o hospodaření družstva za rok 2013