Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

15. 7. 2014

                            DOMOVNÍ ŘÁD

Ostrava-Zábřeh dne :    9.2.2021                                                                        

Bytové družstvo 2570/107

se sídlem Výškovická 2570/107, Ostrava-Zábřeh, PSČ 70030        

Představenstvo: Ing. Petr Buček - předseda představenstva

                           Ing. Radek Pavera - místopředseda představenstva

                           Mgr. Pavla Matyóvá - členka představenstva

IČ : 259000641

 

Bytové družstvo 2570/107 vydává tento domovní řád za účelem stanovení jednotných závazných pravidel pro užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostor v nemovitosti v jeho vlastnictví.

 

I.

Úvodní ustanovení

1.1.         V návaznosti na příslušná ustanovení právních předpisů a norem, a v návaznosti  na schválené Stanovy bytového družstva obsahuje tento domovní řád pravidla pro užívání bytů, společných prostor a společných částí domu a jejich zařízení.

1.2.         Dodržování pravidel domovního řádu je dáno příslušným ustanovením nájemní smlouvy.

 

II.

Obecná ustanovení

2.1.   Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemců, ať již členů družstva, nebo nájemců, kteří nejsou členy družstva, upravuje Občanský zákoník a v případě pronajímaných nebytových prostor také zákon o nájmu

          a podnájmu nebytových prostor.

2.2.         Pronajímatel (bytové družstvo) je povinen, ač již vlastními silami nebo prostřednictvím správce domu, zajistit nájemcům plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

2.3.         Pronajímatel (bytové družstvo) je povinen pečovat o společné části domu a dodávku služeb spojených  užíváním bytů, společných a nebytových prostor. Pronajímatel pečuje zejména o základy domu, jeho střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, společné balkóny a terasy, prádelnu, sušárnu, kočárkárnu, komíny, hlavní svislé a vodorovné rozvody tepla a teplé vody, hlavní rozvody kanalizace, plynu, elektřiny, společnou anténu.

Pronajímatel (bytové družstvo) zejména pečuje, aby byla prováděna pravidelná údržba, včasné opravy a podle možností i modernizace společných částí domu. Pronajímatel pečuje i o zařízení umístěná ve společných částech domu.

2.4.         Pronajímatel vede technickou dokumentaci domu a jeho částí, včetně všech bytů, společných a případně nebytových prostor.

2.5.         Pronajímatel zajišťuje , ač již sám nebo prostřednictvím správce administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh za užívání služeb spojených s bydlením a úhradou těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domu.

 

III.

Práva a povinnosti nájemce

3.1.         Nájemce je oprávněn vyžadovat po pronajímateli, aby mu zajistil nerušené bydlení v jeho bytech, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a aby včas odstraňoval závady, které jej omezují v bydlení.

3.2.         Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení si provádí nájemce bytu, společného nebo nebytového prostoru na svůj náklad. Pronajímatel hradí údržbu a opravy společných částí domu. Bližší specifikaci v případě nájemců – členů družstva, mohou taktéž vymezovat stanovy bytového družstva. V případě sporu o to, zda opravu má hradit nájemce nebo pronajímatel, se rozhoduje podle vymezení společných částí domu.

3.3.         Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v pronajatých prostorách a na zařízení bez předchozího souhlasu pronajímatele (bytového družstva), a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů (stavební zákon) k takové změně nebo úpravě třeba souhlasu orgánů státní správy, nebo jiné organizace, musí si vyžádat na základě zmocnění a souhlasu pronajímatele též jejich souhlas.

3.4.       Jedná se zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, vysekávání otvorů do větracích šachet nebo komínových průduchů, zazdívání nebo prorážení oken, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. Pronajímatel může žádat, aby věci upravené bez jeho souhlasu byly uvedeny ve stanovené lhůtě do původního stavu. Nájemce odpovídá za škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav.

3.5.         Zřizovat rozhlasové a televizní antény, respektive reklamní nebo firemní štíty na střechách, balkónech a fasádách (satelitní anténní paraboly) domu lze jen po předchozím souhlasu pronajímatele, a to postupem s ním dohodnutým.

3.6.         Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen v dohodě s jeho nájemcem. Nájemce je povinen strpět provedení úprav nařízených státním orgánem a nutných oprav plynoucích z udržovací povinnosti pronajímatele (rekonstrukce svislých rozvodů apod.).

3.7.         Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nebo pověřenému zástupci správce, aby provedl prohlídku pronajatých prostor a jeho zařízení v předem oznámené době. Rovněž je povinen učinit taková opatření, aby v případě nutnosti, nebezpečí vzniku škody na majetku nebo životech či zdraví lidí (tj. například při poruše vodovodního nebo plynového potrubí, nebo elektrického vedení, při požáru a jiné živelné pohromě) zajistil v co nejkratší době otevření bytu, tj. například aby při delší nepřítomnosti mohl být vyrozuměn, zajistil účast bezpečnostní služby apod.

3.8.         Náklady spojené s prováděním drobných oprav a běžnou údržbou bytů a pronajatých společných a nebytových prostorů, včetně zařízení v nich umístěných a náležejících pronajímateli (bytovému družstvu), hradí pronajímatel (bytové družstvo) ve stejném rozsahu a výši, které stanoví právní předpis pro tytéž opravy a údržbu v ostatních nájemních bytech a které jsou případně dále vymezeny ve stanovách bytového družstva.

3.9.         Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci úhradu škod, respektive náhradu oprav poškozeného zařízení, konstrukcí a součástí bytu, které se zjistí při skončení nájemního poměru.

 

IV.

Užívání společných prostor a zařízení domu

4.1.   Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců. Vchody, chodby,  schodiště, půdy apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoliv, co náleží jen jednomu nebo několika nájemcům, pokud tito nemají od pronajímatele (bytového družstva) souhlas  k časově omezenému využití těchto prostor pro sebe.

4.2.         Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených pronajímatelem (bytovým družstvem). Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu pronajímateli uhradit způsobem, který mu pronajímatel určí.

4.3.         Nájemci jsou povinni umožnit pronajímateli nebo správci přístup k uzávěrům plynu, vody a tepla a k měřičům spotřeby energie v případě, že jsou umístěny v jimi pronajatých prostorách.

4.4.         Nájemci jsou povinni na výzvu pronajímatele nebo správce zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. například odstranit z chodby věci, které tam skladují apod.

4.5.            Způsobí-li nájemce nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody pronajímatel (bytové družstvo) na jeho náklad.

  

V.

Zajištění pořádku a čistoty v domě

5.1.         Nájemci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě.

5.2.         Je-li úklid společných částí domu a chodníků přilehlých k domu zajišťován svépomocí, jsou nájemci povinni zajistit splnění úkolů, které jim budou v rámci svépomoci přiděleny.

5.3.         Ve společných prostorách domu sklepní chodby, schodišťový prostor a výtahové kabině platí zákaz kouření .

5.4.         Nájemci jsou povinni likvidovat veškerý odpad vznikajícím z provozu bytu odpovídajícím způsobem a to do kontejnerů umístěných pře bytovým domem.

 

VI.

Otevírání a zavírání domu a přístup ke společným částem domu

6.1.         Dům je uzavřen po celých 24 hodin trvale. Všichni nájemci a osoby s nimi bydlící jsou povinni zamykat dům po 20:00 do 6:00 druhého dne a po skončení užívání společných částí domu i tyto části.

6.2.         Klíče od společných částí domu, které mohou být užívány nájemci bytů, např. kočárkárny, prádelny, sušárny apod. jsou uloženy u osoby zodpovědné za stav těchto částí domu a jejich zařízení. S uložením klíčů seznamuje pronajímatel (bytové družstvo) nájemce na vývěsce v domě.

6.3.         Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. do strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, vody a hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod. jsou uloženy u odpovědné osoby.

 

VII.

Klid v domě

7.1.         Nájemce je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem. Pokud je nájemce nucen provozovat nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.

7.2.         Celotýdenně v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit hlukem.

7.3.         Nájemce, včetně všech, kdo s ním byt obývají

          jako i krátkodobě sdílejí, pak dbá na to, aby nerušili ostatní obyvatele domu a to i v denní době o sobotách, nedělích a svátcích.

 

VIII.

Vyvěšování, vykládání a čištění věcí

8.1.         Umísťovat věci na vnější konstrukci balkónů, lodžií a oken, či na fasádu nebo střechu je možné jen se souhlasem pronajímatele (bytového družstva).

8.2.         Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

8.3.         Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěné prostory musí být uvedeny do původního stavu. Čištění na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu není dovoleno.

 

IX.

Informační zařízení v domě

9.1.         Nájemci bytu jsou povinni označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, popřípadě se jménem podnájemníka.

9.2.            Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem pronajímatele a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují.

X.

Chov domácích zvířat

10.1.    Nájemci mohou chovat jen přiměřený počet domácích a exotických zvířat. Chovají-li větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas pronajímatele (bytové družstvo).

10.2.    Nájemci jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon práv ostatních nájemců tj. rušení klidu a udržování čistoty v domě v domě. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí.

 

XI.

Ustanovení společná a závěrečná

11.1.    Domovní řád platí obdobně i pro nájemce nebytových prostor.

11.2.    Jsou-li uživatelé bytů v domě i nájemníci, kteří nejsou členy družstva, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich bydlení je upraveno nájemní smlouvou uzavřenou podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku se všemi důsledky, které z toho plynou.

11.3.    Všichni nájemníci jsou povinni dodržovat zásady požární bezpečnosti v domě a v případě je-li vydán samostatný Požární řád i tento požární řád.

11.4.    Spory vzniklé mezi nájemci a pronajímatelem řeší příslušný orgán pronajímatele, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.

11.5.    Tento domovní řád byl schválen a vydán oprávněným orgánem vlastníka.

 

 

 

Ostrava – Zábřeh                 dne  7.2.2021